Om het overblijven voor u, uw kind en de overblijfkrachten gezellig, veilig en goed te laten verlopen, is een aantal regels opgesteld. We verzoeken u als ouder/verzorger de algemene regels door te lezen en de overblijfregels door te spreken met uw kind(eren).

Algemeen

 • Kinderen die aangemeld zijn voor het overblijven mogen niet mee met andere kinderen of andere ouders. Hiervoor is uitdrukkelijk toestemming nodig van de ouders.
 • Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er 2 pedagogisch medewerkers van Kind & Co en 2 overblijfkrachten (vrijwilligers) aanwezig tijdens de TSO. Op vrijdag zijn er 1 medewerker van Kind & Co en 2 overblijfkrachten aanwezig.
 • Aan de hand van een presentielijst (van de TSOpro-website) wordt gecontroleerd of alle aangemelde kinderen er zijn. Is een kind niet aanwezig, dan wordt bij het team navraag gedaan waar dit kind kan zijn. Zo nodig wordt gebeld met de ouders.

Tijdens het eten

 • De kinderen eten in 2 groepen: De groepen 1 t/m 4 eten gezamenlijk in het klokhuis en de groepen 5 t/m 8 eten gezamenlijk in het extra lokaal. Op vrijdag eten alle kinderen in één groep.
 • De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee voor de TSO.
 • De kinderen kunnen tijdens het overblijven een beker dagverse halfvolle melk of water krijgen. Het kind dient hiervoor een lege afsluitbare beker mee te nemen. Deze gaat vies weer mee naar huis.
 • Bij de kinderen uit de onderbouw wordt gecontroleerd wat ze hebben gegeten voor ze naar buiten gaan.
 • Tijdens het eten blijven de kinderen rustig op hun stoel zitten.
 • Er wordt tijdens het eten geen pet gedragen en de kinderen mogen niet op hun mobiel kijken.

Buiten spelen

 • Als de eerste kinderen klaar zijn met eten, gaat een van de overblijfkrachten met deze kinderen naar buiten. De andere overblijfkracht blijft binnen tot het laatste kind klaar is met eten en gaat dan ook naar buiten om toezicht te houden op het plein.
 • Kinderen die buiten zijn, gaan alleen naar binnen om naar het toilet te gaan. Dit dienen ze te melden bij de overblijfkracht.
 • De kinderen mogen niet achter de school en bij de fietsen komen.
 • De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen aan de zijkant op het plein voetballen. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen dan niet op dit deel van het plein spelen.
 • De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen niet op de fietsjes en steppen. Ze zijn te groot/te zwaar voor dit speelgoed.
 • Om 12.55 uur gaan alle overblijfkinderen gezamenlijk naar binnen.
 • Als we tijdens de TSO vanwege het weer binnen moeten blijven, spelen de kinderen in het Klokhuis of in de BSO-ruimte.